doc 1 330x220 - نگهداری بونسایی در غیاب شما

نگهداری بونسایی در غیاب شما

نگهداری بونسایی در غیاب شما هر گیاه خصوصا بونسایی یک موجود زنده با تعریفی خاص از احتیاجات است که اگر فاکتورها و عوامل مورد نیاز امروز آن تامین نگردد در بعضی موارد برای آن دیر است و اگر بونسایی را تلف نکند به آن صدمه شدید وارد خواهد کرد. به عبارت ساده بونسایی تعطیل بردار...
3 sandy usda ncrc ccbysa20 1 330x220 - خاک، مواد غذایی و تغذیه مصنوعی گیاهان

خاک، مواد غذایی و تغذیه مصنوعی گیاهان

خاک، مواد غذایی و تغذیه مصنوعی گیاهان اگر روی بسته های بذر گیاهان زینتی یا سبزیجات را مطالعه بفرمایید به این جمله برخورد میکنید که "این بذر را در هر نوع خاک خوبی میتوان کشت نمود". در این جمله دو کلمه "خاک" و "خوب" بکار رفته است که برای هیچکدام از آنها تعریف جامع و...
bonsai tree indoor lighting 1024x768@2x 330x220 - اهمیت و نحوه نور دهی در گیاهان زینتی

اهمیت و نحوه نور دهی در گیاهان زینتی

اهمیت و نحوه نور دهی در گیاهان زینتی تهیه خاک مناسب ، تنظیم آبیاری و ثابت نگهداشتن درجه حرارت نه تنها مشکل نیست، بلکه به راحتی میتوان نیازهای گیاهان خانگی را در اینگونه موارد رفع نمود. ولی مسئله نور کمی بغرنج و مشکل است بطوری که به جرات میتوان گفت که گیاهان زینتی منازل از...
100daru.ir  1 330x220 - نحوه اصولی آبیاری گیاهان زینتی

نحوه اصولی آبیاری گیاهان زینتی

نحوه اصولی آبیاری گیاهان زینتی خانگی موجود در منازل آنچنان که باید شاداب نیستند. یکی از عوامل این بی طراوتی را  باید در عدم اطلاع از نیاز آبی گیاهان یعنوان یکی از اساسی ترین عوامل موثر در بقا و رشد و به عنوان مهمترین ترکیبی که حدود ۹۰ درصد وزن گیاهان را تشکیل میدهد جستوجو...
brand2 - بذر بنسای چیست؟

بذر بنسای چیست؟

بذر بنسای چیست؟ آیا واقعا بذر بنسای وجود دارد یا پرورش بنسای صرفا در تلاش و صرف زمان چندین ساله میسر میشود؟

منظور از بذر بنسای چیست و چه مزیتهایی نسبت به بذرهای معمولی دارند؟

بذر بنسای بذریست که با کمک علم مهندسی ژنتیک توسط برخی از شرکتهای بنام دنیا
که سابقه چند ده ساله و بعضا چند صدساله در امر تحقیق و عرضه در عرصه کشاورزی دارند تولید میشود.